Galeria Olimpia Bełchatów

Regulamin centrum

REGULAMIN CENTRUM HANDLOWEGO
GALERIA OLIMPIA w Bełchatowie

 

1. Przepisy Wstępne

1.1 Niniejszy regulamin został przyjęty przez Spółkę EPP Retail – Galeria Olimpia Sp. z o.o. , ul. Konstruktorska 12a, 02-673 Warszawa, numer KRS 0000438668 („Właściciel”) - właściciela Centrum Handlowo – Usługowego / Rozrywkowego] Galeria Olimpia, położonego w Bełchatowie przy ul. Kolejowej 6, nazywanego dalej „Centrum Handlowym”.

1.2 Regulamin został przyjęty w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na terenie Centrum Handlowego.

1.3 Centrum Handlowe składa się z Galerii Handlowej, obejmującej lokale handlowe, usługowe i restauracje oraz Części Wspólnych Centrum Handlowego, w tym korytarzy, sanitariatów i Parkingu. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby znajdujące się na terenie całego Centrum Handlowego, chyba, że co innego wynika z postanowień Regulaminu lub z uregulowań prawnych dotyczących wyłącznie poszczególnych części Centrum Handlowego.

1.4 Zarządcą Centrum Handlowego jest EPP Property Management z siedzibą w Kielcach, przy ul. Świętokrzyskiej 20 („Zarządca”).

2. Godziny otwarcia Centrum Handlowego

2.1 Centrum Handlowe jest czynne dla klientów:

- od poniedziałku do soboty 8.00 – 22.00

- w niedziele handlowe 10.00 – 20.00

Przy czym poszczególne części Centrum Handlowego są otwarte w następujących godzinach :

2.1.1 Galeria Handlowa i punkty handlowe znajdujące się na Częściach Wspólnych:

- od poniedziałku do soboty 9.00 – 21.00

- w niedziele handlowe 10.00 – 20.00

2.1.2 Market spożywczy Carrefour

- od poniedziałku do soboty 8.00 – 22.00

- w niedziele handlowe 10.00 – 20.00

2.1.3 Kino HELIOS:

- od poniedziałku do soboty  - zgodnie z repertuarem kina

- w niedziele w godzinach - zgodnie z repertuarem kina

2.2 Właściciel i Zarządca Centrum Handlowego zastrzegają sobie prawo zmiany, zarówno czasowej, jak i stałej, podanych wyżej godzin otwarcia każdej z części Centrum Handlowego, w szczególności w związku ze świętami lub z innych przyczyn, jak również zastrzega sobie prawo do jego czasowego zamknięcia.

2.3 O zmianach dokonywanych na podstawie punktu 2.2., klienci będą informowani na stronie internetowej Centrum Handlowego, poprzez ogłoszenia w Centrum Handlowym, a także w sposób, jaki Zarządca Centrum Handlowego uzna za stosowny.

3. Zasady prowadzenia działalności w Centrum Handlowym

3.1 Centrum Handlowe jest przeznaczone do prowadzenia działalności handlowej, rozrywkowej oraz usługowej.

3.2 Wszelka działalność, niezależnie od faktu, czy jest to działalność komercyjna czy niekomercyjna, prowadzona na terenie Centrum Handlowego jest możliwa wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zarządcy lub Właściciela Centrum Handlowego.

3.3 Zabrania się prowadzenia na terenie Centrum Handlowego jakichkolwiek akcji promocyjno-reklamowych, z wyjątkiem akcji uzgodnionych i zaakceptowanych przez Zarządcę lub Właściciela Centrum Handlowego. Powyższy zakaz w szczególności dotyczy akcji polegających na rozdawaniu materiałów promocyjno-reklamowych, umieszczania reklam na terenie Centrum Handlowego, jak również na wjeździe i wyjeździe z Parkingu reklamujących towary, usługi bądź firmy, z wyjątkiem przypadków uprzednio uzgodnionych i zaakceptowanych pisemnie przez Zarządcę lub Właściciela Centrum Handlowego.

3.4 Prowadzenie na terenie Centrum Handlowego jakiejkolwiek działalności politycznej, w szczególności zbieranie głosów w jakimkolwiek celu politycznym, agitacja polityczna, rozdawanie ulotek oraz wszelkie inne czynności podejmowane w związku z działalnością polityczną, są zabronione.

3.5 Prowadzenie jakiejkolwiek zbiórki pieniężnej lub rzeczowej na cele społecznie użyteczne możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Zarządcy lub Właściciela Centrum Handlowego.

3.6 W przypadku naruszenia powyższych postanowień Zarządca i Właściciel Centrum Handlowego zastrzegają sobie prawo do podjęcia wszelkich dozwolonych prawem działań zmierzających do usunięcia osób lub instytucji dokonujących powyższych naruszeń z terenu Centrum Handlowego oraz do podjęcia działań uniemożliwiających dokonywanie takich naruszeń w przyszłości, a także zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń przeciwko naruszycielom.

4. Zasady obowiązujące osoby przebywające w Centrum Handlowym

4.1 Przebywanie na terenie Centrum Handlowego może odbywać się wyłącznie w godzinach jego otwarcia. Na przebywanie na terenie Centrum Handlowego poza godzinami otwarcia wymagana jest uprzednia zgoda Zarządcy lub Właściciela.

4.2 Na terenie Centrum Handlowego dzieci do lat 13 powinny przebywać pod opieką osób dorosłych.

4.3 Klienci Centrum Handlowego i inne osoby w nim przebywające zobowiązane są do stosowania się do zaleceń wydawanych przez Zarządcę Centrum Handlowego i inne upoważnione osoby, w tym Agencję Ochrony, m.in. zaleceń co do obszarów czasowo wyłączonych z użytkowania.

4.4 Zabrania się spożywania alkoholu na terenie Centrum Handlowego. Zakaz nie dotyczy alkoholu zakupionego w lokalach gastronomicznych i restauracyjnych Centrum Handlowego, przeznaczonego do spożycia na miejscu, oraz degustacji w sklepach sprzedających alkohol.

4.5 Palenie tytoniu jest dozwolone wyłącznie w wydzielonych i oznakowanych miejscach.

4.6 Zabrania się poruszania się przejściami technicznymi lub służbowymi.

4.7 Zabrania się jazdy na terenie Centrum Handlowego na rowerze, deskorolce, hulajnodze, rolkach i tym podobnych urządzeniach. Zabrania się parkowania i pozostawiania pojazdów na terenie Centrum Handlowego, za wyjątkiem wyznaczonych w tym celu i odpowiednio oznaczonych miejsc.

4.8 Osoby, które zachowują się niekulturalnie bądź niezgodnie z panującymi obyczajami i normami społecznymi oraz osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych, podobnie działających substancji, a także osoby, których zachowanie stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa lub mienia, mogą zostać usunięte z terenu Centrum Handlowego.

4.9 Osoby w oczywisty sposób nie przestrzegające zasad higieny osobistej, w szczególności wydzielające zapach mogący przeszkadzać klientom Centrum Handlowego, mogą zostać usunięte z terenu Centrum Handlowego.

4.10 Zabrania się zanieczyszczania Centrum Handlowego, niszczenia lub niezgodnego z przeznaczeniem używania urządzeń i instalacji przeznaczonych do wspólnego użytku, takich jak toalety, pomieszczenia sanitarne, windy itp., a także zasiadania na schodach, kwietnikach lub innych elementach dekoracyjnych.

4.11 Żebranie na terenie Centrum Handlowego jest zabronione.

4.12 Zabrania się wnoszenia do Centrum Handlowego broni, materiałów wybuchowych lub niebezpiecznych oraz wszelkiego rodzaju przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia osób przebywających w Centrum Handlowym.

4.13 W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej wymagającej ewakuacji lub zagrożenia, osoby obecne na terenie Centrum Handlowego zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do poleceń przekazywanych w formie ustnej oraz konkretnych wytycznych ze strony personelu Centrum Handlowego oraz odpowiednich władz.

4.14 Zabrania się prowadzenia na terenie Galerii Olimpia oraz Parku Handlowego Olimpia Park jakichkolwiek działań marketingowych, promocyjnych bez zgody Dyrekcji Galerii Olimpia.

5. Przyjazność i dostępność

5.1 Wejście do budynku Centrum Handlowego ze zwierzętami jest dozwolone z zastrzeżeniem spełnienia następujących warunków. Zwierzę powinno przez cały czas  być trzymane na smyczy lub w torbie (małe zwierzęta). Osoba wprowadzająca zwierzę jest w pełni odpowiedzialna za jego zachowanie, utrzymanie dyscypliny i higienę, a także ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne szkody wywołane przez zwierzę. Możliwość wejścia ze zwierzętami do poszczególnych lokali jest uzależniona od zgody podmiotu dysponującego lokalem (przy czym ograniczenie to nie dotyczy psów-przewodników). Lokale umożliwiające wstęp ze zwierzętami zostały na witrynach oznaczone odpowiednią naklejką informująca o takiej zgodzie.

5.2 Centrum Handlowe wprowadziło Ciche Godziny, obowiązujące we wtorki w godzinach 15:00 – 18:00. Ciche Godziny umożliwiają osobom o szczególnych potrzebach, takim jak osoby ze spektrum autyzmu, osoby wrażliwe na silne bodźce lub lubiące spokój i ich rodziny komfortową wizytę w Centrum Handlowym. W czasie Cichych Godzin w Centrum Handlowym zostaje wyciszona muzyka oraz komunikaty w systemie nagłośnienia oraz tam, gdzie to możliwe i bezpieczne dla klientów jest przygaszone oświetlenie.

6. Zasady korzystania z parkingu Centrum Handlowego

6.1 Zarządca Centrum Handlowego udostępnia klientom Centrum Handlowego Parking, znajdujący się na terenie Centrum Handlowego na poziomach: 0  i -1.

6.2 Parking jest dostępny dla klientów Centrum Handlowego wyłącznie w godzinach otwarcia Centrum Handlowego.

6.3 Korzystanie z parkingu jest nieodpłatne.

6.4 Parking jest niestrzeżony, a Zarządca ani Właściciel Centrum Handlowego nie ponoszą odpowiedzialności za zaparkowane pojazdy oraz pozostawione w nich mienie.

6.5 Korzystanie z Parkingu jest dozwolone z zachowaniem zasad określonych przez odpowiednie przepisy oraz pod warunkiem stosowania się do oznaczeń poziomych i pionowych, instrukcji i ostrzeżeń znajdujących się na Parkingu.

6.6 Miejsca parkingowe przeznaczone dla niepełnosprawnych i w taki sposób oznaczone mogą być użytkowane wyłącznie przez osoby niepełnosprawne.

6.7 Zabrania się korzystania z Parkingu przez kierowców znajdujących się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych, podobnie działających substancji.

6.8 Zabrania się parkowania pojazdów stwarzających zagrożenie dla innych osób korzystających z Parkingu lub dla mienia znajdującego się w Centrum Handlowym.

6.9 Parkowanie lub przebywanie na terenie parkingu pojazdów, na których są umieszczone reklamy jakiejkolwiek działalności, zarówno komercyjnej jak i niekomercyjnej, bądź emitujących ww. reklamy, w szczególności dotyczące działalności podobnej lub konkurencyjnej do działalności prowadzonej przez Centrum Handlowe, jest zabronione.

6.10 Zarządca Centrum Handlowego zastrzega sobie prawo do usunięcia lub powiadomienia odpowiednich służb uprawnionych do usunięcia pojazdów w przypadkach, kiedy obecność tychże pojazdów narusza postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa.

6.11 Zarządca zastrzega sobie prawo do czasowego lub stałego zamknięcia całości lub części parkingu lub wprowadzenia innych zasad jego użytkowania.

6.12 Korzystanie z Parkingu na poziomie  -1  jest niedozwolone przez pojazdy wyposażone w instalację LPG.

7. Bezpieczeństwo korzystania z Centrum Handlowego

7.1 Podmiotem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo na terenie Centrum Handlowego jest Zarządca.

7.2 W celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa Galerii Handlowej i Części Wspólnych, Zarządca powierzył wykonywanie usług ochrony osób i mienia, zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na terenie Centrum Handlowego Agencji Ochrony.

7.3 Pracownicy Agencji Ochrony przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia na terenie Centrum Handlowego mają prawo do podejmowania m.in. następujących działań (z zastrzeżeniem ich zgodności z obowiązującymi przepisami):

7.3.1 ustalania uprawnień do przebywania na terenie Centrum Handlowego oraz legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

7.3.2 wezwania osób do opuszczenia terenu Centrum Handlowego w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na jego terenie albo stwierdzenia zakłócania porządku lub naruszania postanowień niniejszego Regulaminu,

7.3.3 ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji,

7.3.4 stosowania środków przymusu bezpośredniego, w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na pracownika ochrony, w przypadkach określonych odpowiednimi przepisami.

7.4 Osoby przebywające w Centrum Handlowym zobowiązane są stosować się do przepisów i sygnałów dotyczących alarmów przeciwpożarowych, alarmów ogłaszanych w związku z innego rodzaju zagrożeniem bezpieczeństwa, w tym z powodu zagrożenia terrorystycznego, stosując się w tym zakresie do poleceń wydawanych przez Zarządcę Centrum Handlowego oraz Agencję Ochrony.

8. Przetwarzanie danych osobowych

8.1 W celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia, na terenie Galerii Handlowej i Części Wspólnych funkcjonuje System Monitoringu Wizyjnego (Monitoring). Dane osobowe odwiedzających Centrum Handlowe, w szczególności utrwalone w związku z prowadzonym Monitoringiem (w postaci wizerunku, numerów tablic rejestracyjnych pojazdów i numerów bocznych pojazdów) będą przetwarzane dla realizacji tych celów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

8.2 Administratorem danych osobowych uzyskiwanych z Monitoringu jest Właściciel z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorska 12a.

8.3 Administrator wyznaczył Koordynatora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych drogą elektroniczną pod adresem e-mail: rodo@epp-poland.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

8.4 Szczegółowe zasady i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych określa Polityka przetwarzania danych osobowych (polityka transparentności), dostępna na stronie internetowej Administratora pod adresem: www.galeriaolimpia.pl oraz w Punkcie Informacyjnym w Centrum Handlowym.

8.5 Niektóre wydarzenia organizowane w Centrum Handlowym, takie jak promocje, konkursy, loterie, mogą być utrwalane na materiałach fotograficznych lub wideo w celach promocji Centrum Handlowego lub poszczególnych marek. Osoby wchodzące na obszar objęty fotografowaniem lub filmowaniem są informowane o tym fakcie poprzez tablice informacyjne.

9. Przepisy końcowe

9.1 Podstawą prawną stosowania niniejszego Regulaminu jest Kodeks cywilny oraz inne odpowiednie przepisy prawa.

9.2 Ewentualne skargi i wnioski prosimy składać w Punkcie Informacji  bądź na adres mailowy: galeria.olimpia@epp-poland.com w godzinach otwarcia Centrum Handlowego. Skargi i wnioski zostaną rozstrzygnięte przez Zarządcę Centrum Handlowego w terminie 14 dni od daty ich otrzymania w formie pisemnej, chyba, że z przepisów prawa wynika inny termin rozpatrzenia roszczeń.

9.3 Oprócz uprawnień określonych w niniejszym Regulaminie, Zarządca i Właściciel Centrum Handlowego zastrzegają sobie prawo dochodzenia roszczeń przyznanych przez odpowiednie przepisy prawne, w szczególności dochodzenia odpowiedzialności odszkodowawczej oraz zawiadomienia odpowiednich służb i organów.

9.4 Regulamin obowiązuje na terenie całego Centrum Handlowego.

9.5 Regulamin obowiązuje do odwołania i może zostać zmieniony przez w każdym czasie poprzez opublikowanie zmienionej treści Regulaminu stronie internetowej Centrum Handlowego, poprzez ogłoszenia w Centrum Handlowym, a także w sposób, jaki Zarządca Centrum Handlowego uznają za stosowny.

Oceń nas