Galeria Olimpia Bełchatów

Nowości i wydarzenia

Zagraj i zostań mistrzem z aplikacją Galerii Olimpia

Czw - Czw

Zagraj w Mistrza z Galerią Olimpia! 

Przybywajcie, śmiertelnicy, i odkryjcie nową grę w aplikacji "Klub Galerii Olimpia"! 

Zostań Mistrzem EURO 2024! 

Konkurs trwa od 15 czerwca do 16 lipca 2024 roku. Czekają na Was niesamowite nagrody i świetna zabawa!

Jak grać?

  1. Pobierz aplikację "Klub Galerii Olimpia" z App Store lub Google Play.
  2. Zarejestruj się i wymień swoje punkty na szanse w grze.
  3. Zmierz się z innymi uczestnikami w turnieju piłkarskim, który składa się z siedmiu meczów: trzy grupowe i maksymalnie cztery finałowe.

Nagrody 

1. miejsce: Karta podarunkowa o wartości 300 zł do Galerii Olimpia

2. miejsce: Karta podarunkowa o wartości 200 zł do Galerii Olimpia

3. miejsce: Karta podarunkowa o wartości 100 zł do Galerii Olimpia

Miejsca od 4 do 10: 60 szans w Klubie Galerii Olimpia 

Miejsca od 11 do 50: 40 szans w Klubie Galerii Olimpia

Ranking i zasady 

  • Graj i zdobywaj punkty za każdą strzeloną bramkę.
  • Przechodź kolejne etapy turnieju i dąż do finału.
  • Każdy mecz trwa 60 sekund, a wyniki najlepszych graczy znajdą się w rankingu.

Dołącz do nas i zApp nagrody! 

Więcej informacji znajdziesz w aplikacji oraz na stronie Galerii Olimpia:
https://www.galeriaolimpia.pl/pl/klub_galerii_olimpia 

Nie czekaj, zagraj już dziś i zostań Mistrzem! 

REGULAMIN KONKURSU „EURO 2024”
prowadzonego w dniach od 15 czerwca do 16 lipca 2024 r. w Galerii Olimpia, w `Bełchatowie.
§ 1 – POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Definicje:
a)
Regulamin niniejszy dokument, określający w szczególności zasady udziału
Uczestników w Konkursie Promocyjnym oraz prawa, obowiązki i zakres
odpowiedzialności Organizatora oraz Uczestników.
b)
Galeria Galeria Olimpia, położona przy Kolejowej 6, Bełchatów, kod 97 400.
c)
Aplikacja aplikacja mobilna dostępna pod nazwą „Klub Galerii Olimpia” w
sklepach Appstore i Google Play, lub na stronie internetowej
https://galeriaolimpia.online/ zwana dalej „Aplikacją” lub „App”.
d)
Klub Galerii Olimpia Program Punktowy Galerii jest działaniem marketingowo
promocyjnym realizowanym w wybranych sklepach i placówkach handlowo
usługowych Galerii poprzez Aplikację.
e)
Nagroda korzyść, którą Uczestnik ma szansę uzyskać biorąc udział w Grze
EURO 2024”, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. f)
Uczestnik osoba biorąca udział w Konkursie.
g)
Konkurs polega na osiągnięciu najlepszego wyniku w Rankingu Gry „ EURO
2024” dostępnej w aplikacji Klubu Galerii Olimpii.
h)
Czas trwania Konkursu Konkurs z Grą rozpoczyna się 15 czerwca 2024 r o godz.
12:00 i kończy 16 lipca 2024 r. o godz. 20:00. Konkurs trwa 32 dni.
i)
Organizatorem Konkursu jest spółka Mall Promo Sp. z o.o., z siedzibą: 30 656
Kraków, ul. Ossowskiego 3a, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod nume rem KRS 0000865094, NIP: 6793206744 (zwana dalej

2.
Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „ EURO 2024” zwany dalej „Konkursem”.
3.
Konkurs organizowany jest za zgodą, na zlecenie i na rzecz spółki EPP RETAIL
GALERIA OLIMPIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 673), ul. Konstruktorska 12A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000474052, która jest jednocześnie fundatorem nagród w
Konkursie (dalej: „Zleceniodawca”).
4.
Regulamin jest dostępny nieodpłatnie w czasie trwania Konkursu – w dniach od 15 czerwca do 16 lipca 2024 r, w aplikacji mobilnej Klubu Galerii Olimpii, na stronie internetowej aplikacji https://galeriaolimpia.online/, a także na stronie internetowej Galerii Olimpii: https://galeriaolimpia.pl/.
5.
Konkurs skierowany jest do osób, które są zainteresowane udziałem w grze „EURO 2024” (zwanej dalej „Grą”) dostępnej w aplikacji Klubu Galerii Olimpii lub pod adresem: https://galeriaolimpia.online/ zwanej dalej „Aplikacją”, oraz spełniają warunki bycia Uczestnikiem zgodnie z niniejszym Regulaminem.
6.
Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz. U.2020 r. poz. 2094 ze zm.).
7.
Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 kodeksu cywilnego.
8.
Uczestnik może wziąć udział w Konkursie od godz. 12:00 w dniu 15 czerwca 2024
r. Konkurs kończy się o godz. 20:00 w dniu 16 lipca 2024 r.
9. Wydanie Nagród odbywa się w terminach określonych w § 5 ust. 3-6 Regulaminu, a reklamacje mogą być zgłaszane zgodnie z § 8 ust. 1-5 Regulaminu.
§ 2 – WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI
1.
Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
2.
W Konkursie mogą wziąć wyłącznie osoby fizyczne pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które zarejestrowały się w Aplikacji.
3.
Uczestnik zobowiązuje się do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania określonych w nim zasad. Uczestnik potwierdza uczestnictwo w Konkursie akceptując Regulamin w App na swoim koncie.
4.
Z Konkursu wyłączeni są właściciele, dzierżawcy, najemcy punktów handlowych, usługowych i gastronomicznych znajdujących się na terenie Galerii, członkowie zarządu, pełnomocnicy oraz pracownicy, odpowiednio Organizatora Konkursu, Administracji i
Właściciela Galerii, Administratora oraz Spółek powiązanych kapitałowo z
Administratorem, punktów handlowych, usługowych i gastronomicznych, znajdujących
Administratorem, punktów handlowych, usługowych i gastronomicznych, znajdujących się na terenie Galerii, ochrony, serwisu sprzątającego i technicznego Galerii, firm się na terenie Galerii, ochrony, serwisu sprzątającego i technicznego Galerii, firm zaangażowanych bezpośrednio w przeprowadzenie Konkursu, oraz członkowie zaangażowanych bezpośrednio w przeprowadzenie Konkursu, oraz członkowie najbliższej rodzinynajbliższej rodziny wszystkich wyżej wymienionych osób. Pracownikiem w rozumieniu wszystkich wyżej wymienionych osób. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego zapisu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o niniejszego zapisu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej.pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej.
5.
Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. 4. powyżej, rozumie Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. 4. powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.pozostające w stosunku przysposobienia.
6.
W przypadku uczestnictwa w Konkursie wbrew ograniczeniom określonym w ust. W przypadku uczestnictwa w Konkursie wbrew ograniczeniom określonym w ust. 44--5 powyżej, osoby te nie nabywają prawa do Nagrody, a jeżeli fakt podlegania 5 powyżej, osoby te nie nabywają prawa do Nagrody, a jeżeli fakt podlegania wspomnianym wyżej ograniczeniom zostanie ujawniony po odebraniu Nagrody, wspomnianym wyżej ograniczeniom zostanie ujawniony po odebraniu Nagrody, zobowiązane są zwrócić równowazobowiązane są zwrócić równowartość otrzymanej Nagrody.rtość otrzymanej Nagrody.
§ 3
§ 3 –– ZASADY I PRZEBIEG KONKURSUZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
1.
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie łącznie następujących Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie łącznie następujących wymogów:wymogów:
a)
posiadanie konto w Aplikacji;
b)
posiadanie minimum 1 szansy w posiadanie minimum 1 szansy w Klubie Galerii Olimpii;Klubie Galerii Olimpii;
c)
dokonanie wymiany 1 szansy w Klubie Galerii Olimpii na 1 szansę w grze „dokonanie wymiany 1 szansy w Klubie Galerii Olimpii na 1 szansę w grze „EUROEURO 2024”.2024”.
2.
Wymiana Punktów na szanse do gry dokonuje się, gdy Uczestnik w oknie aplikacji Wymiana Punktów na szanse do gry dokonuje się, gdy Uczestnik w oknie aplikacji pod informacją: „Wymień punkty na szanse” kliknie w przycisk „Ok”.pod informacją: „Wymień punkty na szanse” kliknie w przycisk „Ok”.
3.
Gdy Uczestnik (zwany dalej „Graczem”) chce zagrać w Grę, ale nie posiada Gdy Uczestnik (zwany dalej „Graczem”) chce zagrać w Grę, ale nie posiada minimum 1 szansy w Klubie Galerii Olimpii, w oknie aplikacji pojawia się minimum 1 szansy w Klubie Galerii Olimpii, w oknie aplikacji pojawia się informacja: „Brakuje Ci Punktów w Programie, aby odebrać wybraną liczbę informacja: „Brakuje Ci Punktów w Programie, aby odebrać wybraną liczbę szans.” szans.”
4.
Uczestnik, gdy kliknie w przycisk „Graj” wykorzystuje 1 szansę. Uczestnik, gdy kliknie w przycisk „Graj” wykorzystuje 1 szansę.
5.
Turniej składa się z 7 meczy: trzy mecze grupowe i maksymalnie cztery mecze Turniej składa się z 7 meczy: trzy mecze grupowe i maksymalnie cztery mecze -- 1/8 finału, ćwierćfinał, półfinał i finał1/8 finału, ćwierćfinał, półfinał i finał
6.
Jeśli gracz z sukcesem przejdzie 3 mecze grupowe, wtedy przechodzi na kolejny Jeśli gracz z sukcesem przejdzie 3 mecze grupowe, wtedy przechodzi na kolejny etap rozgrywki: odbywają się kolejne mecze: 1/8 finału, ćwierćfinał, półfinał i etap rozgrywki: odbywają się kolejne mecze: 1/8 finału, ćwierćfinał, półfinał i finał. finał.
7.
Gracz może przegrać tylko jeden z meczy grupowych, aby przejść do finałowej Gracz może przegrać tylko jeden z meczy grupowych, aby przejść do finałowej części Turnieju.części Turnieju.
8.
Gdy gracz przegra mecz z części finałowej, kończy turniej.Gdy gracz przegra mecz z części finałowej, kończy turniej.
9.
Cała rozgrywka zajmuje maksymalnie 10 min. Cała rozgrywka zajmuje maksymalnie 10 min.
10.
Każdy mecz trwa 60 sekund. Jeśli zakończy się remisem odbędzie się 20 Każdy mecz trwa 60 sekund. Jeśli zakończy się remisem odbędzie się 20 sekundowa dogrywka, a jeśli ona nie rozstrzygnie spotkania pozostanie złoty gol.sekundowa dogrywka, a jeśli ona nie rozstrzygnie spotkania pozostanie złoty gol.
11.
Gracz zdobywa 100 punktów za każdą strzeloną bramkę. Gracz zdobywa 100 punktów za każdą strzeloną bramkę.
12.
Gracz zdobywa 120 punktów, gdy gola strzeli bramkarz.Gracz zdobywa 120 punktów, gdy gola strzeli bramkarz.
13.
Zadaniem gracza jest obrona własnej bramki i podawanie piłki do swoich Zadaniem gracza jest obrona własnej bramki i podawanie piłki do swoich zawodników. zawodników.
14.
O pozycji w rankingu gry decyduje ilość zdobytych punktów, a jeśli to nie O pozycji w rankingu gry decyduje ilość zdobytych punktów, a jeśli to nie rozstrzyga o zajętym miejscu, liczymy różnicę bramek z wszystkich meczy oraz rozstrzyga o zajętym miejscu, liczymy różnicę bramek z wszystkich meczy oraz datę ukończenia gry.datę ukończenia gry.
15.
Do wyniku ogólnego Gracza zapisuje się tylko jeden Do wyniku ogólnego Gracza zapisuje się tylko jeden –– najlepszy wynik osiągnięty najlepszy wynik osiągnięty na danym poziomie gry. na danym poziomie gry.
§ 4 – RANKING
1.
Do rankingu uczestników trafia tylko jeden Do rankingu uczestników trafia tylko jeden –– najlepszy wynik Uczestnika.najlepszy wynik Uczestnika.
2.
W rankingu Uczestnik W rankingu Uczestnik występuje tylko jeden raz, niezależnie od tego, ile gier występuje tylko jeden raz, niezależnie od tego, ile gier ukończył.ukończył.
3.
Pozycja w rankingu zależy od ilości uzyskanych punktów (im więcej punktów, tym Pozycja w rankingu zależy od ilości uzyskanych punktów (im więcej punktów, tym wyższa pozycja). Jeśli dwóch graczy uzyska tyle samo punktów, wyżej w rankingu wyższa pozycja). Jeśli dwóch graczy uzyska tyle samo punktów, wyżej w rankingu będzie ten z nich, który dokonał tego wcześniej. będzie ten z nich, który dokonał tego wcześniej.
4.
Ranking zamykany jest o godzinie 20:00 w dniu 16 lipca 2024 r.Ranking zamykany jest o godzinie 20:00 w dniu 16 lipca 2024 r.
5.
Aplikacja pokazuje tylko pierwsze 50 pozycji w rankingu uczestników. Pozostali Aplikacja pokazuje tylko pierwsze 50 pozycji w rankingu uczestników. Pozostali Uczestnicy widzą komunikat o tym, że nie kwalifikują się do rankingu gry.Uczestnicy widzą komunikat o tym, że nie kwalifikują się do rankingu gry.
§ 5
§ 5 –– NAGRODYNAGRODY
1.
1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody:W Konkursie przewidziano następujące nagrody:
a)
Miejsce 1 w Rankingu: karta podarunkowa 300 zł Galerii Olimpii;Miejsce 1 w Rankingu: karta podarunkowa 300 zł Galerii Olimpii;
b)
Miejsce 2 w Rankingu: karta podarunkowa 200 zł Galerii Olimpii;Miejsce 2 w Rankingu: karta podarunkowa 200 zł Galerii Olimpii;
c)
Miejsce 3 w Rankingu: karta podarunkowa 100 zł Galerii Olimpii;Miejsce 3 w Rankingu: karta podarunkowa 100 zł Galerii Olimpii;
d)
Miejsce od 4 do 10 w Rankingu: 60 szans w Klubie Galerii Olimpii;Miejsce od 4 do 10 w Rankingu: 60 szans w Klubie Galerii Olimpii;
e)
Miejsce od 11 do 50 w Rankingu: 40 szans w Klubie Galerii Olimpii.Miejsce od 11 do 50 w Rankingu: 40 szans w Klubie Galerii Olimpii.
2.
Ostateczny Ranking zostanie ustalony w oparciu o wyniki z godziny 20:00 w dniu Ostateczny Ranking zostanie ustalony w oparciu o wyniki z godziny 20:00 w dniu 16 lipca 2024 r.16 lipca 2024 r.
3.
O wygranej Uczestnik zostaje powiadomiony w Aplikacji O wygranej Uczestnik zostaje powiadomiony w Aplikacji –– jego wynik i zajęte jego wynik i zajęte miejsce w rankingu będą widoczne po godzinie 20:00, 16 lipca 2024 r.miejsce w rankingu będą widoczne po godzinie 20:00, 16 lipca 2024 r.
4.
Nagrody w postaci szans w Klubie Galerii Olimpii zostaną dodane do konta Nagrody w postaci szans w Klubie Galerii Olimpii zostaną dodane do konta Uczestnika najpóźniej do dnia 23 lipca 2024 r.Uczestnika najpóźniej do dnia 23 lipca 2024 r.
5.
Nagrody w postaci kart podarunkowych 300 zł, 200 zł i 100 zł Galerii Olimpii będą Nagrody w postaci kart podarunkowych 300 zł, 200 zł i 100 zł Galerii Olimpii będą dostępne do odbioru najpóźniej od dnia 23 lipca 2024 r. Po ich odbiór Zwycięzcy dostępne do odbioru najpóźniej od dnia 23 lipca 2024 r. Po ich odbiór Zwycięzcy będą mogli się zgłaszać do Punktu Informacyjnego Galerii Olimpii najpóźniej do będą mogli się zgłaszać do Punktu Informacyjnego Galerii Olimpii najpóźniej do godz. godz. 20:00 dnia 6 sierpnia 2024 r.
6.
Nagrody niewydane po dniu 6 sierpnia 2024 r. przepadają na rzecz Zleceniodawcy Nagrody niewydane po dniu 6 sierpnia 2024 r. przepadają na rzecz Zleceniodawcy Organizatora Konkursu.Organizatora Konkursu.
7.
Nagrody zostaną przekazane zgodnie z przepisami prawa podatkowego.Nagrody zostaną przekazane zgodnie z przepisami prawa podatkowego.
8.
Zwycięzca nie ma prawa żądać wymiany nagrody na inną nagrodę lub jej Zwycięzca nie ma prawa żądać wymiany nagrody na inną nagrodę lub jej ekwiwalent pieniężny, nie ma prawa do przeniesienia roszczenia do odbioru ekwiwalent pieniężny, nie ma prawa do przeniesienia roszczenia do odbioru nagrody na osobę trzecią.nagrody na osobę trzecią.
§ 6 – NADZÓR NAD PRZEBIEGIEM KONKURSU
1.
Organizator sprawuje nadzór nad przebiegiem Konkursu.Organizator sprawuje nadzór nad przebiegiem Konkursu.
2.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem Klubu Galerii Olimpii. niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem Klubu Galerii Olimpii.
3.
Każdy przypadek wykrycia nieuczciwego udziału w Konkursie przez Uczestnika Każdy przypadek wykrycia nieuczciwego udziału w Konkursie przez Uczestnika skutkować będzie wykluczeniem takiego Uczestnika z udziału w Konkursie o skutkować będzie wykluczeniem takiego Uczestnika z udziału w Konkursie o czym Uczestnik będzie poinformowany za pośrednictwem App wraz ze czym Uczestnik będzie poinformowany za pośrednictwem App wraz ze wskazaniem powodu. Organizator zastrzega, iwskazaniem powodu. Organizator zastrzega, iż w tych okolicznościach nie będzie ż w tych okolicznościach nie będzie
ponosić żadnej odpowiedzialności wobec takiego Uczestnika za jego wykluczenie
z udziału w Konkursie.
z udziału w Konkursie. § 7 – WYMAGANIA SPRZĘTOWE
1.
1. Uczestnik musi spełniać co najmniej poniższe wymagania techniczne, aby móc Uczestnik musi spełniać co najmniej poniższe wymagania techniczne, aby móc współpracować z systemem informatycznym wykorzystywanym przez Organizatora oraz współpracować z systemem informatycznym wykorzystywanym przez Organizatora oraz do prawidłowego udziału w Konkursie:do prawidłowego udziału w Konkursie:
a)
Mieć urządzenie mobilne (telefon lub tablet) lub komputer;Mieć urządzenie mobilne (telefon lub tablet) lub komputer;
b)
mieć dostęp do Internetu;
c)
posiadać odpowiednią prędkość łącza;
d)
mieć dostęp do aplikacji lub stron www mieć dostęp do aplikacji lub stron www —— przeglądarki www muszą być przeglądarki www muszą być odpowiednio skonfigurowane;odpowiednio skonfigurowane;
f)
f) Organizator Organizator zaleca użycie przeglądarki Google Chrome w wersji nie mniejszej niż zaleca użycie przeglądarki Google Chrome w wersji nie mniejszej niż 120 lub przeglądarki Safari w wersji nie mniejszej niż 17.120 lub przeglądarki Safari w wersji nie mniejszej niż 17.
2.
Niespełnienie przez Uczestnika wymagań technicznych określonych w ustępie Niespełnienie przez Uczestnika wymagań technicznych określonych w ustępie powyżej (w szczególności nieprawidłowa konfiguracja urządzenia lub oprogramowania) powyżej (w szczególności nieprawidłowa konfiguracja urządzenia lub oprogramowania) może prowadzić do niemożności udziału w Konkursie.może prowadzić do niemożności udziału w Konkursie.
3.
Korzystanie przez Uczestnika z usług świadczonych zgodnie z Regulaminem nie Korzystanie przez Uczestnika z usług świadczonych zgodnie z Regulaminem nie wiąże się ze szczególnym zagrożeniem wynikającym z korzystania z usług świadczonych wiąże się ze szczególnym zagrożeniem wynikającym z korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, poza tym, że usługi te są powszechnie dostępne w publicznej sieci drogą elektroniczną, poza tym, że usługi te są powszechnie dostępne w publicznej sieci teleinforteleinformatycznej.matycznej.
§ 8 – POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1.
Reklamację należy złożyć w formie pisemnej na adres Organizatora Programu Reklamację należy złożyć w formie pisemnej na adres Organizatora Programu
Punktowego lub na adres E
Punktowego lub na adres E--mail mail galeriaolimpia@mallpromo.plgaleriaolimpia@mallpromo.pl, z dopiskiem , z dopiskiem
„Reklamacja
„Reklamacja –– Konkurs „Konkurs „EUROEURO 2024” w Klubie Galerii Olimpii, najpóźniej w terminie 30 2024” w Klubie Galerii Olimpii, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu.dni od dnia zakończenia Konkursu.
2.
Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer UID uczestnika (pokazywany w Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer UID uczestnika (pokazywany w Aplikacji), Nick wpisywany przed rozpoczęciem Gry „Aplikacji), Nick wpisywany przed rozpoczęciem Gry „EUROEURO 2024, oraz adres e2024, oraz adres e--mail mail lub numer telefonu (w zależności od tego co zostało podane podczas rejestracji) lub numer telefonu (w zależności od tego co zostało podane podczas rejestracji) dokładny adres Uczestnika, przyczynę reklamacji, treść żądania w ramach reklamacji dokładny adres Uczestnika, przyczynę reklamacji, treść żądania w ramach reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis Uczestnika.wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis Uczestnika.
3.
Organizator Programu Punktowego poinformuje Uczestnika zgłaszającego reklamację Organizator Programu Punktowego poinformuje Uczestnika zgłaszającego reklamację na piśmie, na adres wskazany w treści reklamacji lub za pomocą email na adres na piśmie, na adres wskazany w treści reklamacji lub za pomocą email na adres
wskazany przez uczestnika w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania
reklamacji, o sposobie jej załatwienia.
reklamacji, o sposobie jej załatwienia.
4.
Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie.dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie.
§ 9 – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1.
Dane osobowe Uczestników przetwarzane są zgodnie z Regulaminem „Klub Dane osobowe Uczestników przetwarzane są zgodnie z Regulaminem „Klub Galerii Olimpia”. Dane osobowe gromadzone w celu przeprowadzenia Konkursu Galerii Olimpia”. Dane osobowe gromadzone w celu przeprowadzenia Konkursu promocyjnego są ̨ przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie promocyjnego są ̨ przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, dalej: „Ustawdanych osobowych, dalej: „Ustawa”) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu a”) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie dochronie danych, dalej: „RODO”). Współadministratorami danych osobowych anych, dalej: „RODO”). Współadministratorami danych osobowych Uczestników są spółki EPP PROPERTY MANAGEMENT Spółka z ograniczoną Uczestników są spółki EPP PROPERTY MANAGEMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, adres: ul. Świętokrzyska 20, 25odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, adres: ul. Świętokrzyska 20, 25--406 Kielce 406 Kielce oraz EPP COMMUNITY PROPERTIES oraz EPP COMMUNITY PROPERTIES –– PM SERVICEPM SERVICES sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, S sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, adres: ul. adres: ul. Świętokrzyska 20, 25-406 Kielce, nazywane dalej łącznie „Administratorem”.
2.
Dane osobowe przekazane Organizatorowi oraz Mall Promo Sp. z o.o. przez Dane osobowe przekazane Organizatorowi oraz Mall Promo Sp. z o.o. przez Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu Promocyjnego.Promocyjnego.
3.
Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych.wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych.
4.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi niepodanie uniemożliwi Uczestnikom otrzymanie nagród. Odmowa podania danych osobowych lub odwołanie Uczestnikom otrzymanie nagród. Odmowa podania danych osobowych lub odwołanie zgody na ich przetwarzanie jest równoważne z brakiem możliwości uczestnictwa w zgody na ich przetwarzanie jest równoważne z brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie promocyjnym.Konkursie promocyjnym.
5.
Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz żądania ich usunięcia, w szczególności, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz żądania ich usunięcia, w szczególności, jeżeli są ̨one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z jeżeli są ̨one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy, albnaruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. o są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Ochrony Danych Osobowych.
6.
Dane osobowe Uczestnika Konkursu Promocyjnego mogą być przekazywane na Dane osobowe Uczestnika Konkursu Promocyjnego mogą być przekazywane na zlecenie Administratora podmiotom współpracującym z Organizatorem przy realizacji zlecenie Administratora podmiotom współpracującym z Organizatorem przy realizacji Konkursu Promocyjnego i wyłącznie w celu realizacji Konkursu, przy czym podmiot ten Konkursu Promocyjnego i wyłącznie w celu realizacji Konkursu, przy czym podmiot ten przetwarza dane na przetwarza dane na podstawie umowy powierzenia danych.podstawie umowy powierzenia danych.
7.
Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: rodo@epppoland.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora.rodo@epppoland.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
8.
Uprawnienia Uczestnika oraz więcej bieżących informacji na temat ochrony Uprawnienia Uczestnika oraz więcej bieżących informacji na temat ochrony danych osobowych, w tym obowiązków informacyjnych wymaganych przez RODO, danych osobowych, w tym obowiązków informacyjnych wymaganych przez RODO, znajdują się w Polityce Prywatności i Transparentności dostępnych na stronie znajdują się w Polityce Prywatności i Transparentności dostępnych na stronie internetowej https://www.galeriaointernetowej https://www.galeriaolimpia.pl/pl/polityka_transparentnosci, limpia.pl/pl/polityka_transparentnosci, https://www.galeriaolimpia.pl/pl/polityka_prywatnosci oraz w App na koncie https://www.galeriaolimpia.pl/pl/polityka_prywatnosci oraz w App na koncie Uczestnika.Uczestnika.
§ 10 – INNE POSTANOWIENIA
1.
Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych poszczególnych czynności organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Konkursu, czynności organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Konkursu, podwykonawcom Organizatora. Powierzenie obowiązków podwykonawcom nie zmienia podwykonawcom Organizatora. Powierzenie obowiązków podwykonawcom nie zmienia faktu, iż za prawidłowe wyliczenie i odprowadzenie podatku do właściwego Urzędu faktu, iż za prawidłowe wyliczenie i odprowadzenie podatku do właściwego Urzędu Skarbowego odpowiedzialność ponosi Organizator Konkursu.Skarbowego odpowiedzialność ponosi Organizator Konkursu.
2.
Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, jeśli jest to niezbędne dla prawidłowego i zgodnego z prawem Regulaminu, jeśli jest to niezbędne dla prawidłowego i zgodnego z prawem przeprowadzenia Konkursu oraz nie pogorszy sytuacji Uczestników, z uwzględnieniem przeprowadzenia Konkursu oraz nie pogorszy sytuacji Uczestników, z uwzględnieniem już nabytych przez Uczestników prajuż nabytych przez Uczestników praw do otrzymania Nagrody. W takim przypadku w do otrzymania Nagrody. W takim przypadku Organizator zobowiązany jest poinformować Uczestników Konkursu o treści zmian Organizator zobowiązany jest poinformować Uczestników Konkursu o treści zmian Regulaminu i terminie ich wprowadzenia, tak by każdy Uczestnik miał możliwość Regulaminu i terminie ich wprowadzenia, tak by każdy Uczestnik miał możliwość zapoznania się z nowymi postanowieniami Regulaminu i podjzapoznania się z nowymi postanowieniami Regulaminu i podjęcia decyzji, co do ęcia decyzji, co do uczestnictwa w tym Konkursie lub odstąpienia od udziału w nim.uczestnictwa w tym Konkursie lub odstąpienia od udziału w nim.
3.
W wyjątkowych sytuacjach Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania W wyjątkowych sytuacjach Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu.Konkursu.
4.
Niniejszy Konkurs promocyjna nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w Niniejszy Konkurs promocyjna nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu przepisów o grach hazardowych i zakładach wzajemnych.rozumieniu przepisów o grach hazardowych i zakładach wzajemnych.
5.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem decyzje podejmuje We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem decyzje podejmuje Organizator Konkursu i stosuje się do postanowień obowiązujących przepisów prawa Organizator Konkursu i stosuje się do postanowień obowiązujących przepisów prawa polskiego.polskiego.
6.
Interpretacja zasad i warunków określonych niniejszym Regulaminem dokonana Interpretacja zasad i warunków określonych niniejszym Regulaminem dokonana przez Organizatora może być kwestionowana wyłącznie na drodze postępowania przez Organizatora może być kwestionowana wyłącznie na drodze postępowania reklamacyjnego.reklamacyjnego.
7.
Wszystkie spory wynikające z realizacji zobowiązań w związku z Konkursem będą Wszystkie spory wynikające z realizacji zobowiązań w związku z Konkursem będą rozwiązywane przez właściwy polski sąd.rozwiązywane przez właściwy polski sąd.


Powrót
Oceń nas